Privacy charter

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

Voor zover EXPAIR TOURS naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 en bijgewerkt op 25 mei 2018.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen… zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van EXPAIR TOURS of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.
Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

 

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over EXPAIR TOURS en haar activiteiten.
Hoewel EXPAIR TOURS zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert EXPAIR TOURS niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is. EXPAIR TOURS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.
De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van EXPAIR TOURS. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen en semestriële verslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

Verzamelen van persoonlijke informatie

Als bezoeker van de website, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Echter, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, een online reservatie maakt of u vult een verscheiden formulier in zoals een beoordelings formulier, om u de diensten in kwestie te leveren, magen we volgende persoonlijke informatie verzamelen :

 • contactgegevens zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoon- en faxnummer, adres en e-mailadres;
 • factuurgegevens zoals het nummer, de verloopdatum, het soort kaart en het factuuradres van uw creditcard;
 • Demografische gegevens zoals uw functiebenaming en bedrijfsnaam (Pro Space)
 • profielgegevens, waaronder uw licentienummer (Pro Space), Details over uw aankopen en de inhoud die u van ons hebt gelicentieerd.

Afhankelijk van de activiteit wordt bepaalde informatie die we van u vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde activiteit niet invult, kunt u niet deelnemen aan deze activiteit.

Zoals bij de meeste websites kan Expair Tours of kunnen subverwerkers van derden die toestemming hebben van Expair Tours, bepaalde technische en routeringsinformatie over uw computer verzamelen wanneer u de website gebruikt om uw gebruik van de website en bijbehorende diensten te vergemakkelijken (cookies,…). Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we omgevingsvariabelen zoals browsertype, besturingssysteem, CPU-snelheid en het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer bijhouden. We gebruiken deze omgevingsvariabelen om de manier waarop u de site en bijbehorende diensten gebruikt, te bekijken en te vereenvoudigen. Expair Tours gebruikt ook omgevingsvariabelen om verkeerspatronen op de website te meten. Om een beter begrip te krijgen van de behoeften van onze bezoekers kan het zijn dat we zulke informatie af en toe linken aan uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken

Op aanvraag zal Expair Tours u informatie bieden over of we enige van uw persoonlijke gegevens in bewaring hebben of namens een derde partij verwerken. Neem contact met ons op via info@expairtours.be als u deze informatie wilt aanvragen.

Hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt

Expair Tours verzamelt uw gegevens om u diensten te kunnen aanbieden, te voldoen aan onze juridische verplichtingen en onze producten en diensten te verbeteren. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet

 • gedeeld met
 • of verkocht
 • of verhuurd

aan derde partijen op een andere manier dan beschreven in dit privacybeleid. Expair Tours kan deze informatie voor het volgende gebruiken:

 • uw financiële transacties te verwerken;
 • u bevestigingen te sturen voor een reservatie;
 • te antwoorden op verzoeken, vragen en problemen via de klantenservice;
 • uw account te beheren;
 • u door u opgevraagde product- en dienstinformatie te sturen;
 • u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en diensten van Expair Tours;
 • promoties en sweepstakes te beheren waaraan u deelneemt en u op de hoogte te brengen van de resultaten;
 • illegale activiteiten en/of schendingen van onze servicevoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of te bestraffen;
 • te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek en product/dienstontwikkeling en om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
 • uw ervaring te personaliseren, zoals het gericht aanbieden van onze diensten aan u.

We bewaren informatie die we verzamelen door middel van cookies, logbestanden, transparante afbeeldingen en/of bronnen van derden om een samenvatting te maken van uw voorkeuren. We koppelen uw persoonlijk identificeerbare informatie en/of uw gebruiksgeschiedenis als lid aan informatie in de samenvatting om op maat gemaakte promoties en marketingaanbiedingen te voorzien, om de inhoud van de site voor u te verbeteren en/of om uw voorkeuren te bepalen.

In bepaalde situaties kan Expair Tours worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken als reactie op een gerechtvaardigd verzoek van openbare instanties, onder meer ter voldoening aan de eisen in verband met de nationale veiligheid of rechtshandhaving. (Visa en andere legale formaliteiten)

Indien dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, aanhoudingsbevel, gerechtelijk bevel of juridische procedure jegens Expair Tours) en wanneer we menen dat vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, een rechtszaak te vermijden, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude en/of in te gaan op een verzoek van de overheid. Het kan ook zijn dat we informatie over u vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is voor nationale veiligheid, rechtshandhaving, of andere zaken van algemeen belang.

Informatie delen met dienstverleners/agenten

Expair Tours maakt gebruik van een of meerdere externe bedrijven gespecialiseerd in creditcardverwerking om u rekeningen te sturen voor het gebruik van onze goederen en diensten. Voor zover wij weten, wordt er bij deze bedrijven geen persoonlijk identificeerbare informatie bewaard, gedeeld of opgeslagen voor andere doeleinden.

We delen ook persoonlijke gegevens met bepaalde bedrijven die namens ons diensten leveren. We delen enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor hen om deze diensten te leveren (naam en geboortedatum). We eisen van elk bedrijf waarmee we deze persoonlijke informatie mogelijk delen, dat ze de gegevens beschermen op een manier die overeenstemt met dit beleid en dat ze het gebruik van zulke persoonlijke informatie beperken tot de prestaties of diensten voor Expair Tours. U mag de lijst van toeleveranciers in verband met de diensten die aan u worden geleverd aanvragen via het mailadres: info@expairtours.be

Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

Bewaren van gegevens

We bewaren uw informatie zolang uw Pro Space account actief is of zolang jullie ingeschreven zijn voor onze diensten, uw informatie nodig is om u diensten te kunnen aanbieden of dit vereist is om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Om ons te vragen jullie gegevens niet meer te gebruiken om onze diensten aan te bieden, dan kan u uitschrijven door een mailtje te sturen naar webmaster@expairtours.be of door de link te klikken onderaan onze nieuwsbrieven. Indien u ons via mail contacteert zal deze binnen de 30 dagen verwerkt worden. We bewaren uw informatie en gebruiken deze indien nodig om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten op te leggen.

Keuze/afmelden

U kunt ervoor kiezen geen e-mailupdates en nieuwsbrieven van Expair Tours te ontvangen. Om ons te vragen jullie gegevens niet meer te gebruiken om onze diensten aan te bieden, dan kan u uitschrijven door een mailtje te sturen naar webmaster@expairtours.be of door de link te klikken onderaan onze nieuwsbrieven. Indien u ons via mail contacteert zal deze binnen de 30 dagen verwerkt worden.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die u verstrekt in verband met het gebruik van de site is op verscheidene manieren beschermd.

 • Voor professionals in het toerisme, uw toegang tot uw Pro Space profiel is beschikbaar door middel van een wachtwoord en uw licentienummer. Het wachtwoord is gecodeerd. Gebruik een sterk, alfanumeriek wachtwoord te en vertel dit aan niemand door.
 • Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers waar enkel een select aantal medewerkers van Expair Tours heeft via een wachtwoord.
 • Wanneer u gevoelige informatie (zoals een creditcardnummer) invoert in onze registratie- of bestelformulieren, coderen we die informatie met transportlaagbeveiligingstechnologie.

We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Als u vragen hebt over veiligheid op onze websites, kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen: info@expairtours.be

Cookie- en trackingtechnologieën

De site kan automatisch informatie verzamelen als u aan het bladeren bent, zoals internetserviceprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaattype, gemiddelde tijd besteed op onze site(s), bezochte pagina‘s, de door u verkregen informatie, het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt om uw computer met het internet te verbinden en andere relevante gegevens. Dergelijke informatie wordt ook wel een webanalyse of clickstreamdata genoemd.

We kunnen deze automatisch verzamelde logboekinformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om onze geboden services te verbeteren, om onze marketing en analyses te verbeteren en om sitefunctionaliteit te leveren.

Technologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts worden door Expair Tours en onze partners, analyse-services en service gebruikt om sitefuncties en -functionaliteit te leveren. Deze technologieën worden gebruikt voor trendanalyse, sitebeheer, het volgen van gebruikers door de site en om demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten gebaseerd op het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven op zowel individuele als samengevoegde basis ontvangen.

 • Een cookie is een klein, uniek tekstbestand dat een website naar uw computer kan sturen als u een site bezoekt. We kunnen sessiecookies gebruiken, welke worden verwijderd als een gebruiker zijn of haar browser afsluit, en/of permanente cookies, die op de computer van de gebruiker blijven staan totdat ze handmatig worden verwijderd. De meeste browsers kunnen u waarschuwen dat er cookies worden gebruikt of cookies in het geheel weigeren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken in uw browser, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u een melding te sturen als een website een cookie op uw computer probeert te plaatsen. Het afwijzen van cookies kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheden om de site te gebruiken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Expair Tours behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover per e-mail of op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht wordt. Als u vanwege deze wijzigingen de manier wilt aanpassen waarop Expair Tours uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, kunt u dit doen door de procedure te volgen die wordt beschreven in het onderdeel “Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken”.

Wij beschouwen dat u kennis heeft genomen, en dat u onderworpen bent aan eventuele belangrijke wijzigingen aan het privacy beleid indien u ingeschreven blijft aan de diensten van Expair Tours.